artykuł nr 1

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - tryb podstawowy bez negocjacji - Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem - roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem – roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3449b698-9365-11ee-ba3b-4e891c384685

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-3449b698-9365-11ee-ba3b-4e891c384685

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.26.2023