artykuł nr 1

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - tryb podstawowy bez negocjacji - Remonty instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c92f6a0e-8dec-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-c92f6a0e-8dec-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.27.2023