artykuł nr 1

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - tryb podstawowy bez negocjacji - Zabezpieczanie i usuwanie awarii, bieżąca obsługa konserwacyjna oraz remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Zabezpieczanie i usuwanie awarii, bieżąca obsługa konserwacyjna oraz remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-70b99ec6-6758-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-70b99ec6-6758-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.23.2023