artykuł nr 1

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - tryb podstawowy bez negocjacji - Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz wewnętrznych instalacji c.o. w oparciu o kotły gazowe dwufunkcyjne we wszystkich lokalach budynku przy ul. Warszawskiej 36

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz wewnętrznych instalacji c.o. w oparciu o kotły gazowe dwufunkcyjne we wszystkich lokalach budynku przy ul. Warszawskiej 36 w Częstochowie.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-93f6cf98-61b3-11ee-9aa3-96d3b4440790

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.22.2023