artykuł nr 1

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - tryb podstawowy bez negocjacji - Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2023/2024

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2023/2024 dla potrzeb Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-bbbf191a-55ec-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-bbbf191a-55ec-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.21.2023