artykuł nr 1

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - tryb podstawowy bez negocjacji - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach TBS zlokalizowanego na działce nr 49 obręb 39, przy ul. Łódzkiej w Częstochowie- budynek ”A”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach TBS zlokalizowanego na działce nr 49 obręb 39, przy ul. Łódzkiej w Częstochowie- budynek ”A”.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-06a7cd3b-430d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-06a7cd3b-430d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.19.2023