artykuł nr 1

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - tryb podstawowy bez negocjacji - Remonty i bieżąca obsługa konserwacyjna, zabezpieczanie i usuwanie awarii na instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty i bieżąca obsługa konserwacyjna, zabezpieczanie i usuwanie awarii na instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5339a29f-7fb8-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-5339a29f-7fb8-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.25.2023