artykuł nr 1

Przyjmowanie i załatwianie spraw

1.Podania, skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub ustnie do protokółu.

2. Pisemne podania , skargi i wnioski mogą być składane bezpośednio w siedzibie Spółki przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24 pokój nr 8 - sekretariat lub za pośednictwem każdego Oddziału Eksploatacji.  

3. Członkowie Zarządu Spółki przyjmują interesantów w ramach skarg i wniosków w każdy wtorek od godz. 15:00 do 17:00

4. Kierownicy Oddziałów Eksploatacji przyjmują interesantów w ramach skarg i wniosków w każdy wtorek od godz. 15:00 do 17:00.